Устав

Устав на Фондация

„Мариана Димитрова“

Днес, 15.01.2018г. (петнадесети януари две хиляди и осемнадесета година), в гр. Пловдив, Душко Гичев и Ивиана Гичева,

Мотивирани от:

 • Дългогодишната дейност на Мариана Димитрова – Гичева в образователната система, дългогодишния й опит като директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, нейното дело за обществения и културния живот на гр. Пловдив;
 • Необходимостта от добри примери в образователната система в България и добри примери за мотивирани и можещи ученици и учители, които имат желание да се развиват;
 • Необходимостта от подпомагане и мотивиране на учащите се в неравностойно положение, които да разгръщат потенциала си;
 • Възможността подпомаганите лица да осъществят обществено, културно и образователно израстване чрез различни обучения, програми, проекти, конкурси, доброволчество, инициативи, насочени към активното участие на учащите се в гражданското общество;
 • Бързото и практически необратимо социално разслоение на обществото, което поставя в неравностойно положение големи групи хора и застрашава техни основни права – право на живот, на образование, на труд, на лично щастие;
 • Процесите на маргинализация на различни социални, възрастови, етнически и други групи, както и на цели общности, които протичат все по-интензивно у нас и се превръщат в характерологични за цели селища, области, региони, е изключително тревожно;
 • Световния процес на внезапното навлизане на новите информационни и комуникационни технологии в битието и професионалната дейност, както и тяхното бурно развитие в момента, налагащо подходящо образование от ученическата скамейка с оглед създаване на възможност подрастващите да се справят с изискванията на новото хилядолетие;
 • Възможността да създадем предпоставки за подпомаганите лица да осъществяват нормални взаимоотношения с връстниците си и с обществото като цяло и да реализират културно и образователно израстване и обмен.

В ролята си на учредители на Фондация „Мариана Димитрова“, в съответствие с чл. 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с Учредителен протокол от 15.01.2018 г., приехме настоящия Учредителния акт (Устав) на Фондацията, както следва:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Фондация „Мариана Димитрова“ е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Учредителен акт – устав.

(2) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Юридическото лице на Фондацията възниква с вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(3) Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

(4) Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Чл. 2  (1) Фондацията е учредена с акт на дарение  от 01.2018 г. от нейните учредители Душко Гичев и Ивиана Гичева.

(2) Паричните вноски се внасят безвъзмездно и доброволно.

(3) Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията при нейното възникване от датата на подписване на Учредителния акт.

Чл. 3 Всяко писмено изявление от името на Фондацията трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 (1) Наименованието на фондацията е Фондация „Мариана Димитрова“ и придобива качеството на юридическо лице с вписването й в регистъра на съда.

(2) Наименованието на Фондацията ще се изписва на английски език, както следва: Mariana Dimitrova Foundation.

Чл. 5  Седалището на Фондацията е в гр. Пловдив, а адресът на управление: гр. Пловдив, бул. „Коматевско шосе“ № 204.

3. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) Фондацията има за цел да:

 1. Осъществява програми в областта на образованието, науката, социалната дейност за подпомагане на учениците и учителите от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив за иновативно усвояване на учебния материал и постигане на успехи в научната дейност и практичните умения.
 2. Провежда инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българската национална самоличност и духовна култура, както и нейната популяризация сред учениците и учителите от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив в името на общочовешкия прогрес и демократични ценности.
 3. Открива талантливи младежи и девойки, както и да подпомага тяхното изграждане и развитие като интелектуално изявени и свободни личности, творци и учени, високо ерудирани специалисти в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанското и социалното управление, медицината и други области на науката, културата и изкуството, както и тяхната практическа реализация в живота чрез отпускане на средства за стипендии, такси за обучение, финансови помощи и кредити, предоставяне на технологии, апаратура и учебни пособия за оборудване на лаборатории, учебни кабинети и други.
 4. Стимулира изявени педагогически кадри от учителския колектив на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, развитието на професионалните им качества, които да спомагат за откриване и насърчаване развитието на млади талантливи ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов“ в областта на науката и образованието.
 5. Насърчава формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, да формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към активното участие на учащи се в гражданското общество.
 6. Защитава социалните интереси на младежите, както и борбата с агресията и противообществените прояви на учащите се в училище.
 7. Стимулира свободния обмен на идеи, информация, научни знания, интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост чрез издателска и информационна дейност, организиране на конференции, симпозиуми, семинари, срещи, „кръгли маси“, конкурси, курсове, изложби в различни страни и други обществено приети форми на общуване и контакти.
 8. Подпомага и финансира участието и инициативите на ученици и учители от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив в международни организации в областта на науката и образованието.
 9. Събира и разпространява информация и информационни и образователни материали по всички въпроси, свързани с целите на Фондацията, обмен на информация с местни и чуждестранни организации със сходни цели.

(2) Фондацията ще постига целите си чрез следните средства:

 1. Пряко финансово подпомагане, в т.ч. предоставяне на степендии или целево парично парично подпомагане на на учители и ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив;
 2. Финансово подпомагане на училища и обучителни центрове, в които се обучават подрастващи в неравностойно социално положение;
 3. Осъществяване на контакти с европейски програми, подпомагащи образованието и личностната реализация на подрастващи;
 4. Разработване на проекти за бързо и ефективното включване в обществото на подрастващи и учащи се.

(3) За постигане на целите си чрез използване на гореописаните средства, Фондацията се ползва от своето имущество, което се образува от:

 1. Сумите, предоставени безвъзмездно от Учредителите чрез Учредителния акт;
 2. Дарения от учредителите, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Приходи от имуществото на Фондацията;
 4. Издирване и участване (кандидатстване) пред съответни национални или международни програми, финансиращи дейностите, свъзани с целите на Фондацията.
 5. Възмездно или безвъзмездно придобиване на средства по всеки позволен от закона начин.

Чл. 7 Фондацията осъществява дейност в частна полза.

Чл. 8 Фондацията подпомага, в съответствие с целта си, ученици и учители от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив без оглед партийната, етническата и религиозната им принадлежност, политически и религиозни възгледи и позиции, при условие, че помощта не се използва за политически и религиозни цели.

Чл. 9 Редът и подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат спрямо целите на Фондацията и гласуванията на Управителния съвет на Фондацията в съответствие с този учредителен акт.

Чл. 10 За осъществяване на целите си, Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, използва прихода за постигане на определените в този учредителния акт цели.

Чл. 11 Предметът на допълнителната стопанска дейност на Фондацията е: провеждане на курсове за образование, издателска и разпространителска дейност, печатарска дейност, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона и е свързана с предмета на основната дейност на Фондацията.

Чл. 12 Извършването от Фондацията на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл. 13 Фондацията не разпределя печалба.

Чл. 14 Дейностите на Фондацията и нейните ресурси не могат да бъдат използвани за политически цели, да я ангажират в политическа предизборна кампания или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

4. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15 (1) Имуществото на Фондацията се образува от:

 1. Първоначално дарение при образуването на фондацията.
 2. Последващи дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица.
 3. Приходи от имуществото на фондацията.
 4. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред.

(2) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга.

(3) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

(4) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото име или друго, определено от него, наименование.

(5) Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт.

(6) По решение на Управителния съвет на Фондацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове.

(7) Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Фондацията реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.

(8) Разпореждането с паричните средства и другите имущества на Фондацията се извършва от Управителния съвет на Фондацията и се извършва в съответствие с нейните цели и този устав.

(9) Фондацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия, в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния учредителния акт.

(10) За осъществяване на своята дейност и за постигане на своите цели, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Фондацията може да придобива и отчуждава движими и недвижими, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения, ценни книжа, като поема и съответните задължения. Все със същата цел Фондацията може да използва имуществото си и за сделки с чуждестранни лица и за сделки в различни държави извън България.

(11) За имуществото на Фондацията се води отчетност съгласно действащото законодателство.

5. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 16 Органи на на Фондацията са:

 • Управителен съвет (УС), и
 • Председател на Управителния съвет.

Чл. 17 (1) Управителният съвет на Фондацията е колективен орган в състав минимум от трима души, включително Председател, секретар и редови член. Управителен съвет се избира от Учредителите при учредяване на Фондацията, след което съставът му се променя, съгласно правомощията на самия Управителен съвет.

(2) Член на УС може да бъде, без оглед на гражданството му, всяко физическо лице, което приема или работи за осъществяване на целите на Фондацията.)

(3) След назначаване на първия Управителен съвет на Фондацията, промените в него се извършват от членовете на УС.

(4) УС попълва своя състав най-късно на следващото заседание след освобождаването на негов член. Изборът се извършва от останалите членове на УС с обикновено мнозинство от всички членове, като освобождаваният член не участва в гласуването.

(5) Съставът на УС има право да предлага приемник за замяна на член, който е напуснал или е загубил правата си на член на УС по причина на смърт, загуба на статута, чести отсъствия без основателна причина, осъждане на лишаване от свобода или друга причина.

(6) Член на УС може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на УС, като преупълномощаване не се допуска.

(7) УС се свиква на заседание от своя Председател най-малко два пъти годишно чрез писмена покана, включваща проект на дневен ред, изпратена най-малко 5 дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на извънредно заседание на УС.

(8) Извънредно заседание на УС се свиква от Председателя в случай, че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Фондацията, възникне опасност за нейната икономическа стабилност, а също така при всяко извънредно обстоятелство, което сериозно засяга дейността на Фондацията, или нейните интереси.

(9) УС взима решения, когато на заседанието присъстват най-малко две трети от членовете му. Заседанията са задължително присъствени.

(10) УС взема решения с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове.

(11) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя като председателстващ заседанията.

Чл. 18 (1) Управителният съвместява следните правомощия:

 • изменя и допълва Учредителния акт.
 • приема други вътрешни актове.
 • приема и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • избира от членовете си и освобождава Председател и Секретаря, и определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;
 • взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията.
 • взема решение за участие в други организации.
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията.
 • приема основните насоки и програма за дейността на Фондацията;
 • приема бюджета на Фондацията.
 • приема отчета за дейността си.
 • отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията.
 • взема и други решения, предвидени в Учредителния акт.

(2) Решенията на Управителния съвет са задължителни за другите органи на Фондацията, доколкото такива са създадени.

(3) Управителният съвет се свиква от Председателя на Фондацията, а при невъзможност – от Секретаря, по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако в последния случай Председателят, респ. Секретаря в двуседмичен срок не свика заседание на УС, то се свиква от съда по седалището на Фондацията по писмено искане на заинтересуваните членове.

(4) Поканата трябва да съдържа датата, часа и мястото за провеждането на заседанието, дневния ред, и по чия инициатива се свиква заседанието на Управителния съвет.

(5) Заседанието на УС се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Фондацията, освен ако всички членове на УС не приемат провеждането в друго населено място. Подписването на протокола на УС от всички членове и липсата на извършени възражение, представлява съгласие за провеждане на заседанието на УС в друго населено място.

(6) Заседанието на УС е законно, ако присъстват 2/3 (две трети) от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове на УС да се явят.

(7) Едно лице може да представлява не повече от един член на Управителния съвет въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(8) Заседанията се ръководят по право от Председателя, а в негово отсъствие от Секретаря.

(9) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

(10) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

(11) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако всички членове на Управителния съвет присъстват вземат единодушно решение да се разгледат.

Чл. 19   Председателят на Управителния съвет представлява и управлява Фондацията.

Чл. 20 (1) Председателят се избира за срок от три до пет години.

(2) Първият Председател се избира за срок от три години.

(3) Председателят може да бъде преизбиран без ограничение.

(4) Председателят има следните правомощия:

 • представлява Фондацията пред трети лица;
 • осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 • сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, в т.ч. се разпорежда с имуще-ството на Фондацията при спазване изискванията на устава;
 • подготвя и внася в Управителния съвет проект за бюджет.
 • подготвя и внася в Управителния съвет отчет за дейността на Фондацията.
 • определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, и носи отго- ворност за това.
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Учредителен акт (устав) не спадат в  правата на Управителния съвет.

Чл. 21 Секретарят подпомата Председателя при осъществяването на функциите му и представлява Фондацията при упълномощаване и/или в случаите посочени в настоящия Учредителен акт. Секретарят подготвя организационо провеждането на заседанията на Управителния съвет на Фондацията и извършва, под ръководството на Председателя, организационната работа по изпълнението на Решения на Управителния съвет. Управителният съвет може да възложи на Секретаря да изпълнява и функциите на Касиер.

Чл. 22 (1) С решение на Управителния съвет и по утвърдени от него правила може да се образува консултативен орган – Консултативен съвет (КС), за членове на който се канят личности с утвърдено име и доказани качества в своята област, с потенциал за допринасяне изпълнението на целите на Фондацията, с авторитет и влияние в общността, носители на граждански качества и морал, готови да служат на обществото.

(2) В Консултативния съвет влизат по право членовете на УС на действащите програми.

(3) Консултативният съвет се свиква от УС на фондацията най-малко веднъж годишно, с писмени покани, изпратени най-късно в 7-дневен срок преди провеждане на заседанието, на което могат да бъдат образувани помощни органи – фондови съвети, конкурсни комисии и други в зависимост от потребностите и дейността на Фондацията.

(4) Консултативният съвет има следните функции:

 • Съдейства за изпълнение на целите на Фондацията.
 • Популяризира задачите, програмата и достиженията на Фондацията.
 • Изпълнява други функции, вменени му от Управителния съвет, в т.ч. създаване на правила и подбор на подпомаганите лица.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23 (1) Фондацията се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредено, ако такъв се предвиди;
 2. с решение на Управителния съвет;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Фондацията, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3, букви „а“, „б“ и „г“ се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, а в случаите по чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ – след уведомяване от Агенцията по вписванията. Решението по ал. 1, т. 3, буква „в“ се постановява по иск на главния прокурор на Република България.

(3) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици, освен в случаите по ал. 1, т. 3, буква „в“.

(4) В случаите по ал. 2 съдът назначава ликвидатор и изпраща решението за прекратяване на Агенцията по вписванията, която служебно вписва прекратяването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 24 При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.

Чл. 25 (1) Ликвидацията се извършва от Управителния съмет или от определено от него лице.

(2) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал., той се определя от окръжния съд по седалището на Фондацията.

Чл. 26 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл. 27 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Управителния съвет, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Фондацията. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на Фондацията.

Чл. 28 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 29 Фондацията има свой печат, емблема и може да създава почетни отличия и знаци.

Чл. 30 Пазители на печата на Фондацията са Председателя на Управителния съвет, който може да предостави тази функция на Секретаря.

Чл. 31 За реализация на своите цели Фондацията може да създаде свой печатен орган.

Чл. 32 За неуредените въпроси в този Учредителен акт (устав) се прилагат Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и други приложими нормативните актове, действащи при възникването на неуредените въпроси.

Настоящият Учредителен акт (устав) е приет с Решение № 3, взето с Учредителен протокол от 15.01.2018 г.